N E O S K L E P 2 4

Loading

Niniejsze warunki (« Ogólne warunki ») obowiązują strony:

- "NEOSURF CARDS" : Termin ten określa spółkę NEOSURF CARDS SAS, która świadczy usługi płatnicze MyNeosurf i dostarcza karty Neosurf opłacane z góry. NEOSURF CARDS jest Spółką Akcyjną, której siedziba znajduje się przy ul. 10 RUE VANDREZANNE, 75013 PARIS 13, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Spółek (RCS) w Créteil pod numerem 478 502 321. Waluta elektroniczna Neosurf jest emitowana i zarządzana przez Spółkę Contis Group oraz zatwierdzona w Wielkiej Brytanii przez Financial Conduct Authority (FCA) pod numerem 900025.

Dystrybucja i obsługa klienta w Polsce NEO ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2/24.07 00-193 Warszawa, Polska
KRS: 0000607586
NIP: 7010559161

- “KLIENT”: terminem tym określa się osobę fizyczną, nazwaną dalej « Klientem » lub « Użytkownikiem », posiadającą waluty elektroniczne zgromadzone na karcie Neosurf w celu dokonywania prywatnych płatności.

Ostrzeżenie

Jeżeli nie zgadzają się Państwo z Ogólnymi Warunkami Użytkowania serwisu płatniczego (« Ogólne Warunki »), prosimy o przerwanie sesji i opuszczenie jej przed podaniem jakichkolwiek danych identyfikacyjnych lub płatniczych. W przeciwnym wypadku, akceptacja Ogólnych Warunków zostanie dokonana wyłącznie po zapoznaniu się z dokumentem w całości oraz wyrażeniu zgody w formie online, zaznaczając rubrykę « Zapoznałem (łam) się z Warunkami Ogólnymi i zgadzam się z ich treścią ». Korzystając z serwisu płatniczego Neosurf, akceptują Państwo wszystkie założenia Ogólnych Warunków oraz potwierdzają, że stanowią one wiążącą umowę pomiędzy Państwem a Neosurf w ramach użytkowania rachunku MyNeosurf. Zachęcamy do wydrukowania i zachowania niniejszych Ogólnych Warunków.
Akceptacja Ogólnych Warunków przez Państwa, jak wskazano powyżej, oraz treść Ogólnych Warunków w ten sposób zaakceptowanych przez Państwa, są przechowywane przez Neosurf w systemach informatycznych w sposób trwały, pewny i niezawodny.

Artykuł 1 : PRZEDMIOT UMOWY

Celem umowy jest określenie warunków użytkowania kart waluty elektronicznej Neosurf (« Karta Neosurf »). Owa karta gromadzi jednostki waluty elektronicznej stanowiące wierzytelność dla Neosurf, której Państwo jesteście posiadaczem.

Artykuł 2 : OPIS USŁUGI

Karty Neosurf opłacane z góry są sprzedawane przez NEOSURF CARDS lub przez sieć punktów sprzedaży zatwierdzoną przez NEOSURF CARDS, w cenie ich wartości nominalnej, obowiązkowo zaznaczonej na karcie. Pozwalają one Państwu na dokonywanie płatności w internetowych sieciach partnerskich NEOSURF CARDS za pomocą poufnego kodu składającego się do 10 znaków i poprzez formularz płatności Neosurf. Karty Neosurf pozwalają również na doładowanie niektórych kont waluty elektronicznej, takich jak np. konta MyNeosurf.

Artykuł 3 : UŻYCIE KARTY NEOSURF

Każda karta Neosurf, niezależnie czy będzie w formie plastikowej czy z papieru termicznego, zawiera unikalny kod alfanumeryczny składający się do 10 znaków. Klient powinien przechowywać ów kod w bezpiecznym miejscu. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania go osobom trzecim. Z chwilą wpisania kodu alfanumerycznego o 10 znakach do specjalnego formularza Klient dokonuje polecenie płatności lub zleca transfer środków zgromadzonych na karcie Neosurf. Użytkownik potwierdza, że wszystkie zlecenia płatnicze złożone za pośrednictwem jego kodu Neosurf są uznane, jako wykonane przez niego. Po zarejestrowaniu usługi na internetowej stronie partnerskiej NEOSURF CARDS, należy wybrać płatność poprzez Neosurf spośród sposobów płatności i kliknąć na logo Neosurf. Wtedy też pojawi się nowe okno w kolorach Neosurf, które zawiera podsumowanie:

- Stronę internetową, na której użytkownik zdecyduje się zapłacić
- Rodzaj zakupionej usługi (do wyboru z partnerskiej strony internetowej)
- Kwota do zapłaty

Zostaną Państwo poproszeni o podanie kodu Neosurf w 3 białych polach (tzn 4+3+3 znaki). To poprzez wpisanie swojego kodu Neosurf na tej stronie użytkownik płaci za usługę wybraną na partnerskiej stronie internetowej lub przekazuje środki za pomocą swojej karty Neosurf. Karta Neosurf jest natychmiast obciążana kwotą opłaconą bądź przekazaną. Użytkownik może powtarzać te operacje wedle uznania, aż do momentu wyczerpania środków zgromadzonych na karcie. NEOSURF CARDS może odmówić wykonania polecenia zapłaty zleconego przez użytkownika z różnych powodów, w tym z braku środków lub w razie konieczności podjęcia uprzednich czynności sprawdzających tytułem przeciwdziałania defraudacji, praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Artykuł 4 : OKRES WAŻNOŚCI KARTY NEOSURF

Karta Neosurf zawiera datę ważności wskazaną na karcie. Ponadto, jeżeli karta Neosurf jest obciążana częściowo, to pozostałe środki zgromadzone na karcie muszą być wykorzystane w ciągu 6 kolejnych miesięcy. Ważne jest, aby wykorzystać wszystkie środki zgromadzone na karcie Neosurf przed upływem terminu jej ważności. Po tym terminie, środki zgromadzone na karcie Neosurf nie wykorzystanej lub wykorzystanej częściowo będą mogły być zwrócone tylko na warunkach przewidzianych w niniejszej umowie.

Artykuł 5 : ZOBOWIĄZANIA KARTY NEOSURF – Dostępność usługi

NEOSURF CARDS dostarcza wszelkich środków technicznych niezbędnych w celu zapewnienia korzystania z usługi zgodnie z jej przeznaczeniem oraz aby zagwarantować Państwu najlepszą dostępność do wspomnianych usług. Usługa z założenia jest dostępna 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Jednakże, biorąc pod uwagę, że usługa jest dostępna przez Internet oraz za pośrednictwem francuskiej sieci telefonii komórkowych na terenie Francji, NEOSURF CARDS nie gwarantuje stałej dostępności usług. Mogą nastąpić przerwy w dostępności owych usług w przypadku wystąpienia siły wyższej, problemów technicznych, informatycznych lub innych związanych z kwestiami telekomunikacyjnymi oraz, w szczególności, w przypadku wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu używanej sieci komórkowej. Ponadto, użytkownik wyraża zgodę na to, że dostęp lub korzystanie z usług mogą być chwilowo przerwane w związku z koniecznością naprawy, konserwacji, aktualizacji danych lub zmian dokonywanych przez NEOSURF CARDS. NEOSURF CARDS nie ponosi wówczas odpowiedzialności za powstałe utrudnienia.

ARTUKUŁ 6 : ODPOWIEDZIALNOŚĆ NEOSURF CARDS I KLIENTA

NEOSURF CARDS ponosi odpowiedzialność wobec użytkowników za powstałe utrudnienia wyłącznie w udowodnionych przypadkach, które dotyczą Państwa bezpośrednio. Rozpatrywane będą wyłącznie sprawy bezpośrednie i pewne, określone przez prawo i orzecznictwo sądowe. W związku z powyższym, NEOSURF CARDS nie będzie odpowiadać z powodu osób trzecich, strajków, za oszustwa, zakłócenia źródeł zasilania, problemy wywołane wirusami komputerowymi, awariami urządzeń, atakami hakerów, za eksplozje bądź wszelkie inne zdarzenia pozostające poza swoją kontrolą. Zdarzenia te będą traktowane tak samo jak wystąpienie siły wyższej (zawieszenie umowy lub możliwość jej rozwiązania przez strony na warunkach opisanych poniżej). W przypadku zaskarżenia NEOSURF CARDS przez osobę trzecią spowodowane naruszeniem przez Użytkownika przepisów obowiązujących w kraju użytkownika lub nieprzestrzeganiem przez Użytkownika niniejszych ogólnych warunków użytkowania, użytkownik zobowiązany jest pokryć szkody NEOSURF CARDS związane z zaistniałymi roszczeniami, reklamacjami lub oskarżeniami. Siła wyższa. NEOSURF CARDS nie może być pociągnięte do odpowiedzialności w przypadku wystąpienia siły wyższej określonej przez prawo i Sąd kasacyjny.

Artykuł 7 : DOWODY

Celowo ustalono, że każda operacja wykonania zlecenia płatniczego lub transferu środków za pośrednictwem strony, w tym zatwierdzenie, jest uzależniona od podania kodu płatności zapisanego na karcie Neosurf i przypisywana jest użytkownikowi karty. Użytkownik potwierdza, że walidacja owych operacji za pomocą poufnych kodów jest równoznaczna z jego całkowitą akceptacją, za wyjątkiem braku dowodów przeciwnych. Informujemy, że wszystkie operacje, które Państwo zainicjowali mogą być rejestrowane w formie elektronicznej, magnetycznej lub wizualnej. Wyrażają Państwo zgodę na to, że dowód operacji zainicjowanych i/lub zleconych przez Państwa w ramach obowiązywania niniejszej umowy wynika z zapisów realizowanych przez NEOSURF CARDS, za wyjątkiem braku dowodów przeciwnych.

Artykuł 8 : POMOC

Mogą Państwo korzystać z pomocy świadczonej przez Internet w kwestiach dotyczących funkcjonowania i użytkowania kart Neosurf, wysyłając maila na adres: kontakt@neosurf.com

Artykuł 9 : REKLAMACJE – ZWROT KOSZTÓW

W przypadku reklamacji lub żądania zwrotu kosztów należy wysłać maila na : kontakt@neosurf.com lub listownie na poniższy adres:

NEOSURF CARDS
10 RUE VANDREZANNE,
75013 PARIS 13
Francja

Dystrybucja i obsługa klienta w Polsce
NEO ENTERTAINMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2/24.07 00-193 Warszawa, Polska
KRS: 0000607586
NIP: 701055916

Podając obowiązkowo wszystkie kody Neosurf, których dotyczy zwrot. Zwrot zostanie dokonany pod warunkiem posiadania na karcie Neosurf odpowiedniej kwoty oraz przelewu kosztów zwrotu wskazanych w załączonym cenniku. Przed upływem okresu ważności Użytkownik może zażądać pełnego lub częściowego zwrotu waluty elektronicznej zgromadzonej na swojej karcie Neosurf . Po upływie tego terminu, Użytkownik dysponuje jedynie wierzytelnością do zwrotu przez Neosurf, bez możliwości wykorzystania swojej karty Neosurf jako środka płatniczego w celu zakupu towarów lub usług u partnerów stowarzyszonych. Poza tym terminem zwrot jednostek zgromadzonych na karcie Użytkownika będzie zrealizowany w całości na wyraźne polecenie Użytkownika i zgodnie z zasadami określonymi w pierwszym akapicie niniejszego artykułu. W przypadku zwrotu przed terminem lub w terminie roku i jednego dnia po terminie, zostanie pobrana opłata w wysokości 5 euro na kartę Neosurf tytułem opłaty.
Sporna płatność kartą Neosurf
Dla każdej reklamacji odnoszącej się do płatności zrealizowanej kartą Użytkownika na konto sprzedawcy, zostaną Państwo poproszeni o zanotowanie szczegółów płatności z zakładki „śledzenie zakupów” na stronie www.neosurf.info oraz o ich przekazanie sprzedawcy. W przypadku gdyby utrudnienia nie ustąpiły, mogą się Państwo zgłosić do działu kontaktu z klientem drogą elektroniczną (kontakt@neosurf.com). Reklamacje odnoszące się do cen zakupionych towarów lub usług lub każde żądanie zwrotu lub anulowania zamówienia nie będą przyjmowane przez Neosurf, a powinny być przekazywane bezpośrednio do sprzedawcy. Niniejszy artykuł odnosi się jedynie do operacji, które odnoszą się do braku lub błędu wykonania operacji płatności przez Neosurf. Jeżeli operacja płatności do sprzedawcy została wykonana przez Neosurf z błędami z winy Neosurf i nie mającymi związku z udziałem osób trzecich, wystąpieniem siły wyższej lub błędu użytkownika, operacja zostanie anulowana. Każde zgłoszenie spornej płatności musi być wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do Neosurf w terminie 7 dni od otrzymania zamówienia. Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć wszystkich informacji niezbędnych do ustalenia okoliczności transakcji.

Artykuł 10 : OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe udostępniane obowiązkowo w ramach niniejszej umowy mogą być przetwarzane w formie elektronicznej. Zebrane informacje zostaną wykorzystane w celu realizacji umowy, mogą również zostać użyte przez NEOSURF CARDS w celach handlowych. Klient ma prawo dostępu do owych danych i ich poprawiania. Ponadto, Klient ma prawo nie zgodzić się na wykorzystanie powyższych informacji do celów handlowych, z owego prawa do wyrażenia sprzeciwu może skorzystać w momencie podawania danych osobowych. Aby skorzystać z przysługujących mu praw dostępu, poprawiania i sprzeciwu, klient może skierować korespondencję na adres:

NEOSURF CARDS
10 RUE VANDREZANNE,
75013 PARIS 13
Francja

Zgodnie z rozporządzeniami artykułu L 511-33 francuskiego Kodeksu Walutowego i Finansowego, Neosurf jest zobowiązany do zachowania tajemnicy handlowej. Jednakże, zgodnie z obowiązującym prawem, owa zasada może być zniesiona na mocy zobowiązań prawnych wynikających z obowiązującej reglamentacji oraz kwestii zachowania środków ostrożności, w szczególności na żądanie organów nadzorczych, administracji podatkowej i celnej, a także na żądanie sądu karnego zgodnie z art. L.562-4 Kodeksu Walutowego i Finansowego lub w przypadku wezwania sądowego zgłoszonego do Neosurf. Niezależnie od powyższego, Użytkownik ma prawo zwolnić Noesurf z tajemnicy handlowej wskazując w formie pisemnej osoby trzecie upoważnione do otrzymywania informacji poufnych dotyczących użytkownika. W ten sposób Użytkownik wyraża zgodę, aby Neosurf przekazywało wszelkie niezbędne informacje dotyczące użytkownika jakiejkolwiek osobie, której interwencja jest niezbędna do realizacji usług, o których mowa w Ogólnych Warunkach lub która byłaby z nimi powiązana w późniejszym czasie. Wspomniane osoby reprezentują spółki grupy Neosurf oraz partnerów operacyjnych, z którymi Neosurf zawarła umowę w celu realizacji proponowanych transakcji i usług pod warunkiem, że owi odbiorcy danych osobowych podlegają reglamentacji regulującej wystarczający poziom ochrony, jak zdefiniowano w art. 561-7 II b Kodeksu Walutowego i Finansowego. Aby otrzymać listę odbiorców zewnętrznych odbiorców danych objętych ochroną, wystarczy wysłać zapytanie do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności w Neosurf:

NEOSURF CARDS
Do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie zgodności
10 RUE VANDREZANNE,
75013 PARIS 13
Francja

ARTICLE 11 : BEZPIECZEŃSTWO

Zgodnie z rozporządzeniami art L.561-2 oraz z postanowieniami Kodeksu Walutowego i Finansowego odnośnie udziału instytucji finansowych w walce z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, Neosurf może zostać zobowiązany do wdrożenia systemu nadzoru, którego celem jest walka z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Użytkownik jest świadomy, że w każdym momencie operacja może być zakończona lub przerwana. Transakcja nie będzie mogła być zrealizowana w przypadku nie udzielenia zgody przez Użytkownika na przekazywanie informacji wymaganych przez Neosurf, co mogłoby spowodować pociągnięcie Neosurf do odpowiedzialności. Poprzez akceptację niniejszych ogólnych warunków Użytkownik oświadcza, że płatność za towar lub usługę jest realizowana za pośrednictwem witryny sprzedawcy, klienta Neosurf.

Artykuł 12 : PRAWO WŁAŚCIWE W ARBITRAŻU

Niniejsza umowa podlega prawu francuskiemu. Neosurf może powołać mediatora w celu rozwiązania kwestii spornych, gdy Użytkownik nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z dostarczanymi usługami oraz na zasadach zgodnych z Ogólnymi Warunkami. Mediator jest zobowiązany do podjęcia działań w ciągu dwóch miesięcy od wezwania. Wnioski i oświadczenia zgłoszone do mediatora nie mogą być przytoczone w trakcie trwania procedury bez zgody obydwu stron. Procedura mediacji jest bezpłatna. Za wyjątkiem zastosowania obowiązującego prawa, które może mieć zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przedmiotu sporu, jest wyraźnie określone, że (i) niniejsze Ogólne Warunki podlegają prawu francuskiemu oraz że (ii) każdy spór pomiędzy Użytkownikiem a Neosurf związany z użytkowaniem witryny płatności zostanie przekazany do właściwych sądów.

Great companies that Neosurf

Neosurf has a network of more than 100 000 partners in the world and the network is still expanding everyday.